Проектиране

Предпроектно проучване

 

Защо Ви е необходимо предпроектно проучване?

 

За да си спестите главоболия или проблеми спиращи изпълнението, най-добрият начин е да се направи пълно предпроектно проучване. То се извършва преди да се премине към документалното оформяне на изпълнението и включва изследване възможностите за строеж, предварителни документални проучвания, анализ на възможни правни пречки и начините за избябването им, както и осигуряване на всички необходимите документи за безпрепядствено строителство.

С едно предпроектно проучване, вие спестявате средства, предварително се запознавате с възможните затруднения и получавате готови решения за реализация на проекта, които са базирани на дългогодишен опит и професионалните умения на целия екип от професионалисти.

Ето малка част от спънки, за които е възможно дори да сте подозирали:

  • При наличие на съседен имот и прилежащи му сгради с намалено отстояние, законът изисква увеличаване на разстоянието от имотната граница до Вашия строеж.
  • При положение, че върху Вашия имот има незаконен строеж, то няма как да се издаде разрешително за проектиране, докато не се разреши въпроса с незаконното застрояване в имота Ви.
  • Може да не сте запознати, но ако в имота Ви минава трасе на подземни, надземни кабели, тръбопроводи, то те ще трябва да се преместят, но при сервитут на кабелите (тоест защитена от строителство зона), като трябва да се търси решение на базата на правото и установените практики.

 

Предпроектно проучване или какво представлява тази услуга?

 

В основата на предпроектно проучване стоят няколко вида дейности, които са изброени процедурно:

  • Изваждане на скица
  • Виза за проектиране
  • Извадки от кадастрална карта и ПУП
  • Комбинирана скица
  • Изследване на възможностите за строеж върху парцела
  • Геодезия и хидрогеоложко проучване
  • И още много други дейности, които ще регулират възможностите за строеж в законовите граници.

Забележка: Под думата ‘строеж‘ може да се разбира много широк кръг от различни видове постройки и сгради. Именно заради големия диапазон, който обхваща думата строеж, навлизаме в законовите територии, където задължително е необходима професионална намеса.

 

Какво Ви предлагаме ние, за да Ви спестим неочаквани проблеми?

 

Нашите експерти, ще направят най-добрите изследвания, чрез доказана методология за проучване. Ние взимаме под внимание ЗУТ (закон за устройство на територията). В този закон са посочени видовете строежи, които представляват, както следва: сгради надземни, полуподземни и подземни, подводни; постройки, пристройки, надстройки, мрежи и огради; съоръжения на техническата инфраструктура, съоръжения свързани със спорта и благоустройството; както и основните ремонти, преустройства, реконструкции, с или без промяна на предназначението на обекта. 

След като експертизата е свършила своята работа, Вие ще разберете какви строително-монтажни или ремонти дейности ще можете да правите на територията на терена, на който сте решили да реализирате Вашите идеи.

 

Желаете ли да се възползвете от опита на нашите правни и строителни специалисти?

 

Ако проявявате интерес към услугите на ЗИД-КО, не се притеснявайте да ни потърсите на посочените телефони за контакти.