Проектиране

Предпроектно проучване

 

Защо Ви е необходимо предпроектно проучване?

 

Предпроектно проучване се извършва преди проектирането на обекта и включва изследване възможностите за строеж, предварителни документални проучвания, анализ на възможни пречки и начините за избябването им.


С предпроектното проучване предварително се запознаваме с възможните затруднения и постигаме решение за реализацията на проекта, което е базирано на дългогодишен опит и професионалните умения на целия екип от професионалисти.

В основата на предпроектно проучване стоят няколко вида дейности, които са изброени процедурно:

  • Изваждане на скица
  • Виза за проектиране
  • Извадки от кадастрална карта и ПУП
  • Комбинирана скица
  • Изследване на възможностите за строеж върху парцела
  • Геодезия и хидрогеоложко проучване
  • И още много други дейности, които ще регулират възможностите за строеж в законовите граници.

Ние взимаме под внимание ЗУТ (закон за устройство на територията). След като експертизата е свършила своята работа, ние сме наясно какво можем да построим върху парцела.